Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025


Přijímací řízení ve školním roce 2023/24 bude probíhat jinak než v uplynulých letech. Organizaci 1. a 2. kola přijímacích zkoušek zajišťuje Cermat.

Vážení rodiče, zákonní zástupci!
Přihlášky ke vzdělávání můžete podat osobně do 20. 2. 2024: 
pondělí – čtvrtek: 8:00 – 10: 00 a 13:00 – 16:00
pátek: 8:00 – 10:00 a 13:00 – 14:30
Pro podání přihlášky si vyhraďte dostatek času!
V záložce „Pro uchazeče“ najdete aktuální formuláře pro „Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ v našich oborech


Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení  

Přihlášky budou přijímány od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024 (POZOR ZKRÁCENÍ TERMÍNU)! Nově se na přihlášku uvádí nejvýše 3 školy, pořadí je závazné, chcete-li studovat na naší škole, uveďte ji na 1. místě. 

Přihlášky se podávají do 20. února jednou z možností: 

 1. Elektronicky online přes web Cermatu DiPSy – digitální přihlašovací systém (ověřenou elektronickou identitou) – doporučujeme! 
 2. Kombinací elektronického a osobního podání v podoběvýpisu vytištěného z online systému Cermatu DiPSy. 
 3. Osobně podáním vyplněného tiskopisu  PŘIHLÁŠKY s přílohami.  

Přílohami přihlášky jsou (v systému DiPSy skeny/elektronické verze):  

 1. Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky, nebo jejich ověřené kopie/ formulář ověřený základní školou.  
 2. Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (platí pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami). 
 3. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.  

Tiskopisy, včetně tiskopisu pro „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“, najdete rovněž v záložce Pro uchazeče.  

Studijní oddělení bude otevřeno pro přijímání přihlášek od 1. února v 8:00-10:00 a 13:00-16:00. 


Přijímací zkoušky 

Obory s maturitní zkouškou 

Uchazeč dělá jednotné přijímací zkoušky (JPZ) v obou stanovených termínech. Pro 1. kolo a 2. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny termíny JPZ takto: 

 • řádný termín: 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024 
 • náhradní termín: 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024  

Uchazeči do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika konají ještě školní příjímací zkoušku: 

 • řádný termín: 18. 4. 2024 a 19. 4. 2024
 • náhradní termín: 25. 4. 2024

Uchazeči do oborů se speciálními vzdělávacími potřebami  

V případě, že z doporučení SPC/ PPP vyplývá možnost využít PC, kompenzační pomůcky nebo služeb podporující osoby (asistent), musí být informovaný souhlas zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče učiněn ve škole dne 25. 3. 2024 od 13:00 do 16:00 v kanceláři E11. Společně se zákonným zástupcem se musí dostavit i nezletilý uchazeč! 


Obory s výučním listem

 Uchazeč nekoná jednotné přijímací zkoušky, do 1. kola přijímacího řízení podávají přihlášku do 20. února výše popsaným způsobem. 


Výsledky přijímacího řízení  

Pořadí uchazečů stanovené ředitelem pro vyhodnocení výsledků v systém DiPSy 

Ředitel školy bude hodnotit u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti: 

 • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (poslední dvě vysvědčení), 
 • u oborů s maturitní zkouškou výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z matematiky a českého jazyka, 
 • výsledky školní přijímací zkoušky (pouze obor Předškolní a mimoškolní pedagogika) 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025


Kritéria pro jednotlivé obory 1. kolo:


Výsledky budou zveřejněny 15. 5. 2024 na webu školy, na úřední desce a v informačním systému Cermatu DIPSY. 


Důležité odkazy:


Podstránky: