Aktuality

Snář již za krátkou dobu svého působení ukázal, že má smysl a podporuje žáky k dosahování svých snů. Podpořil žáky např. při turnaji ve florbalu, stolním tenise nebo naposledy při konání Recitační soutěže Wolkerův Prostějov. V další činnosti bychom rádi podpořili žáky účastnící se kurzů, které rozšíří jejich obzory.


Dokumenty spolku:


O našem spolku:

SNÁŘ, zapsaný spolek

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků,

v souvislosti s realizací společných vizí spolku a školy vznikl nově zapsaný spolek SNÁŘ.

Byli bychom rádi, kdyby se SNÁŘ stal spolkem rodičů a přátel pomáhajících škole při plnění nejen jejího základního poslání – vzdělávání Vašich dětí, ale i při plnění jejich „snů“ souvisejících s nadstavbovou nabídkou školy zaměřenou na zájmy Vašich dětí, a to především v oblastech, kde škola sama nemůže poskytnout žákům plnou podporu nebo je to pro ni problematické (například aktivity spojené s výjezdní činností pěveckého sboru, s účastí v různých soutěžích nebo sportovních aktivitách nad rámec běžného vyučování).

Za hlavní priority naší činnosti považujeme:

  • spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci našich žáků při stanovení společných cílů, součinnost při podpoře aktivit našich žáků,
  • všestrannou komunikaci se školou a pomoc při naplňování jejich programů, při uskutečňování pozitivních tendencí výchovy a vzdělávání, při zajišťování potřeb školy, které sama nemá možnost realizovat,
  • stanovování dlouhodobých cílů a úkolů, vyhodnocování podnětů a připomínek rodičů a žáků a zainteresované veřejnosti,
  • podporu organizování a pořádání volnočasových aktivit zaměřených na široké spektrum věkových skupin žáků,
  • zapojení dobrovolníků a jejich podpora,
  • realizace projektů směřujících k podpoře a rozvoji činnosti spolku.

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků – Vašich dětí, k naplnění všech zmiňovaných priorit se neobejdeme bez Vaší finanční podpory. Abychom mohli pomoci našim žákům v uskutečňování jejich středoškolských „snů“ (např. podpora koncertní činnosti, soutěživosti, odvaha zúčastnit se sportovních aktivit s různým zaměřením), prosíme Vás o zvážení Vašich možností přispět na činnost spolku či stát se přímo aktivním členem spolku SNÁŘ.

Pevně věřím, že rádi podpoříte své dítě v jeho středoškolských aktivitách členským příspěvkem na kalendářní rok ve výši 500,- Kč; v případě Vašich finančních možností uvítá spolek i částku vyšší. Všechny Vámi vložené finanční prostředky budou využity ve prospěch Vašich dětí, použití financí bude zveřejňováno každoročně na webu školy.  

Částku lze poukázat na účet spolku vedený ve FIO bance – číslo účtu 2302795805/2010. Ve zprávě pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení Vašeho dítěte a třídu. V případě zájmu o aktivní účast na činnosti spolku, jste vítaným spolupracovníkem spolku. Informace o spolku, včetně stanov a kontaktů na členy volených orgánů naleznete na webových stránkách školy – záložka Škola – zapsané spolky.

Děkujeme za Vaše příspěvky určené pro Vaše děti a těšíme se na spolupráci při činnosti spolku.

S pozdravem

Mgr. Stanislav Peš, předseda spolku SNÁŘ z.s.