V rámci projektu zahájilo ve škole činnost Školní poradenské pracoviště, které slouží poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.
Pracoviště je zřizováno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený zástupce ředitele.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Školnímu psychologovi poskytuje odbornou a metodickou pomoc také Asociace školních psychologů.

Z rozhodnutí ředitele školy byl zpracován program Školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, jež klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

V návaznosti na tento program bylo zpracováno organizační schéma Školního poradenského pracoviště, jež zajišťuje kvalitní spolupráci všech zúčastněných subjektů.Cíle poradenského a konzultačního servisu ŠPP
 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvářet tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvářet metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • podílet se na tvorbě školních vzdělávacích programů,
 • vytvářet a zavádět koncepci kariérového poradenství
 1. pomáhat žákům (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) a jejich rodičům při volbě studia
 2. projektovat vzdělávací dráhy zájemců o studium na škole – co,kdy, kam a jak studovat – možno na  podkladě vyšetření PPP, SPC, IPS úřadů práce – test profesní orientace

 • připravovat podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • individuální přístup ke každému žákovi,
 • tvorba individuálních vzdělávacích plánů,
 • budovat a docílit vyšší úrovně sociálního klima školy,
 • posilovat průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvářet předpoklady pro jeho snižování
 1. pomáhat žákům školy ohrožených předčasným ukončením studia,
 2. vytvářet návrhy efektivního řešení problémů vzniklých během studia – špatný prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.,
 3. nabízet vhodná řešení neúspěšným maturantům

 • prohlubovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 1. hledat cesty k řešení problémů šikany, hledat cesty k řešení problémů záškoláctví, – hledat cesty k řešení dalších problémů specifického charakteru (drogy, alkohol, kouření a jiné)
 2. poskytovat metodickou podporu učitelům
 3. při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů
 4. poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů
 • prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školu a rodiči
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejména PPP, SPC, SVP a IPS úřadů práce

 1. individuální přístup ke každému žákovi
 2. docílit vyšší úroveň sociálního klima školy
 3. poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů
 4. koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 5. pomáhat žákům a jejich rodičům při volbě studia
 6. poskytovat poradenství zdravotně postiženým uchazečům o studium
 7. pomáhat žákům školy ohroženým předčasným ukončením studia
 8. nabízet vhodná řešení neúspěšným maturantům
 9. projektování vzdělávací dráhy zájemců o studium na škole – co, kdy, kam a jak studovat,
 10. možno na podkladě vyšetření na PPP – test profesní orientace
 11. tvorba individuálních vzdělávacích programů
 12. tvorba školních vzdělávacích programů
 13. vytváření návrhů efektivního řešení problémů vzniklých během studia – špatný prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.
 14. hledání cest k řešení specifických problémů nejrůznějšícharakteru – šikana, záškoláctví  a jiné


Podstránky: