Od 1.9.2005 zřídil Moravskoslezský kraj školskou radu při této střední škole a současně jmenoval 3 své zástupce. Další 3 zástupci byli zvoleni z řad pedagogických pracovníků střední školy a 3 zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků střední školy. Postavení a činnost školské rady vymezují § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Personální složení školské rady je uváděno v organizačním zabezpečení příslušného školního roku počínaje školním rokem 2005/2006.

Na základě usnesení Rady kraje č. 89/5549 ze dne 20. 7. 2011 byl schválen Doplněk č. 1 Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem a byly vydány dodatky zřizovacích listin školských rad.
Školská rada má s účinností od 1. 9. 2011 šest členů.
Funkční období je tříleté od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020. Členství ve školské radě je čestné a zaniká uplynutím funkčního období. Ve své činnosti se školská rada řídí ustanovením § 168, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Na základě volebního řádu proběhly ve škole řádné volby členů školské rady. Třetinu (dva zástupce) volili pedagogičtí pracovníci školy přímou volbou, druhou třetinu (dva zástupce) volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, třetí třetinu (dva zástupce) členů školské rady jmenoval zřizovatel školy – Moravskoslezský kraj.


Členové školské rady – volební období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

za zřizovatele: Mgr. Eva Sroková, Ing Zbyněk Obdržálek

za školu : Mgr. Taťána Vysocká, Richard Barnišin

za zletilé a nezletilé žáky: Pavlína Smetanová, Jan Řeháček