Členění praktického vyučování

odborný výcvik
učební praxe
odborná praxe
cvičení


Odborný vycvik

Odborný výcvik je realizován v rámci vyučovacího předmětu – v rozsahu stanoveném týdenním rozvrhem vyučovacích hodin.
Vyučování předmětu odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy, školských zařízeních a na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s příslušným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu odborného výcviku a podmínkách pro jeho konání v rozsahu stanoveném v § 65 zákona č. 561/2004 Sb. a § 12 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb.
Odborný výcvik ve škole nebo školském zařízení vyučuje učitel odborného výcviku.
Na pracovištích fyzických nebo právnických osob se provádí za vedení a dozoru pověřených zaměstnanců této fyzické nebo právnické osoby – instruktorů. Instruktor vede současně nejvýše tři žáky.


Učební praxe

Učební praxe je realizována v rámci vyučovacího předmětu – v rozsahu stanoveném týdenním rozvrhem vyučovacích hodin.
Vyučování předmětu učební praxe probíhá v odborných učebnách školy, školských zařízeních a na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu učební praxe a podmínkách pro její konání v rozsahu stanoveném v § 65 zákona č. 561/2004 Sb. a § 12 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb.
Učební praxi ve škole nebo školském zařízení vyučuje učitel praktického vyučování nebo učitel odborných předmětů. Na pracovištích fyzických nebo právnických osob může být prováděna i za vedení a dozoru zaměstnanců této fyzické nebo právnické osoby – instruktorů.


Odborná praxe

Odborná praxe je prováděna v rozsahu stanoveném týdenním rozvrhem vyučovacích hodin.
Souvislá odborná praxe je prováděna v rozsahu dvou až čtyř týdnů souvisle. Může probíhat i rozděleně – obvykle v rámci časové rezervy stanovené učebními dokumenty.
Souvislou odbornou praxi vykonávají žáci ve škole, školských zařízeních a na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu odborné praxe a podmínkách pro její konání v rozsahu stanoveném v § 65 zákona č. 561/2004 Sb. a § 12 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb.
Odbornou praxi ve škole nebo školském zařízení vyučuje učitel praktického vyučování nebo učitel odborných předmětů.
Na pracovištích fyzických nebo právnických osob může být prováděna i za vedení a dozoru zaměstnanců této fyzické nebo právnické osoby – instruktorů.


Cvičení

Cvičení je praktickou částí vyučovacího předmětu. Rozsah je stanoven v učebním plánu počtem týdenních vyučovacích hodin. Vyučování je prováděno v odborných učebnách školy učiteli odborných předmětů nebo učiteli praktického vyučování.

Dle ustanovení § 26 zákona č. 561/2004 Sb. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe trvá 60 minut. Rámcový vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny spojovat nebo dělit.
Dle ustanovení § 13 vyhlášky č.13/2005 Sb. Dopolední vyučování ve vyučovacím dni začíná nejdříve v 7 hodin a odpolední vyučování končí nejpozději ve 20 hodin. V odůvodněných případech může ředitel školy určit počátek dopoledního vyučování žáků druhých, třetích a čtvrtých ročníků od 6 hodin a konec odpoledního vyučování ve 22 hodin. Po druhé hodině odborného výcviku konaného ve škole nebo školském zařízení se zařazuje přestávka v délce 25 minut. Pokud žáci konají odborný výcvik nebo odbornou praxi na pracovištích fyzických nebo právnických osob, mají přestávky shodné s jejich zaměstnanci v souladu s ustanovením zákoníku práce. Mladistvým musí být přestávka poskytnuta nejdéle po čtyřech a půl hodinách nepřetržité práce. Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacích hodin.
Ve smyslu ustanovení § 79a zákona č.262/2006 Sb. a vyhlášky č.13/2005 Sb., které se vztahuje na žáky v odborném výcviku je stanoven vyučovací den pro žáky v prvním ročníku na 6 vyučovacích hodin. Ve vyšších ročnících je stanoven vyučovací den na 7 vyučovacích hodin denně. při praktickém vyučování na základě § 65 odst. 3 školského zákona je stanoven počet hodin praktického vyučování v denní formě vzdělávání 1. – 4.ročníků – max. 7 hodin denně. Celkový počet vyučovacích hodin u E oborů je stanoven v prvním ročníku na 18 týdně, a ve vyšších ročnících na 21 hodin týdně. Celkový počet vyučovacích hodin u H oborů je stanoven v prvním ročníku na 30 týdně, a ve vyšších ročnících na 35 hodin týdně.

Požadavky na bezpečnost a zdraví při práci a hygienu práce
Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků a právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Požadavky vybrané z těchto přepisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem praktického vyučování a musí být doplněny o informace o rizicích možných ohrožení života a zdraví, kterým jsou žáci při praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto rizik.

Prostory pro výuku praktického vyučování musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným vyhláškou č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení a nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ověření jejich znalostí musí být prokazatelné.
Nácvik a procvičování praktických činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č.288/2003 Sb.).


Odloučená pracoviště školy zajišťující odborný výcvik

Cukrárna, Čs. Legií 42, Klimkovice, tel. 556 420 774 – Cukrář, Pekař, Potravinářská výroba – Cukrářské práce

U Hrůbků 115, Ostrava – Nová Ves, tel. 596 611 939 – Zahradnické práce, Zahradnické práce – Pěstování a aranžování květin


Seznam sociálních partnerů školy, kde probíhá praktická výuka

Gastronomie

Hotel Park Inn Ostrava
Clarion Congress Hotel Ostrava
Restaurace. Adagio
Restaurace Třebovický mlýn
Restaurace Palata
Restaurace Sareza Aura
Restaurace Pod Muzeem
Restaurace „U radnice“
DD Slunečnice
DD Kamenec
DD Sluníčko


Obchod

TESCO Stores CR a.s.
Hypermarket TESCO


Cukrářské a pekařské obory

PENAM, a.s., provozovna Martinov
Cukrářská výrobna, O-Fifejdy
HAM Velká Polom
Cukrárna Karolína
Cukrárna Verona
Cukrářská výrobna Miluška
Pekaři a spol.


Zahradnické a pečovatelské obory

Aqua Klim, s..r.o.Sanatoria Klimkovice
Domov pro seniory Slunečnice
Střední zahradnická škola Ostrava
Zahradnictví Poruba, s.r.o.