Zřizovatel
 • Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava
 • právní forma: kraj, IČ:70890692

Název
 • Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Sídlo
 • 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba
 • IČ:  13644319 , DIČ: CZ – 13644319 
 • E-mail:  skolspec@skolspec.cz,  sszm@po-msk.cz
  (max. velikost zprávy: 20 MB, podporované formáty: DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF,TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO)
 • Datová schránka (ID DS):   9sjfcqr

Škola sdružuje
 • Střední škola: IZO 013 644 319
 • Domov mládeže: IZO 108 034 232
 • Školní jídelna: IZO 108 034 267

Odloučená pracoviště
 • Čs. legií 42, 742 83 Klimkovice,   tel.: 556 420 774
 • U Hrůbků 115, 709 00 Ostrava-Nová Ves

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

 1. Poskytuje střední vzdělání
 2. Poskytuje střední vzdělání s výučním listem
 3. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou
 4. Poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších  odborných škol, zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování, vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností
 5. Zabezpečuje stravování žáků a studentů
 6. Zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace

Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel je také dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správním orgánem a oprávněnou úřední osobou.
Ředitel jedná jménem organizace, navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.


Vedení střední školy
 • Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy
 • Mgr. Richard Mráček, statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro praktické vyučování
 • Ing. Andrea Nytrová, zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování
 • Mgr. Jiří Gilar, zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování
 • Mgr. Stanislav Peš, zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování
 • PhDr. Jan Vomlela Ph.D., zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování
 • Mgr. Jaromíra Krnáčová, vedoucí ekonomického úseku
 • Bc. Ivo Petrovský, vedoucí vychovatel
 • Richard Chlebek, vedoucí správy majetku

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy

Ředitel Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v těchto případech:

 • přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku dle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu dle § 18
 • přijetí ke vzdělávaní ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole dle § 93 a následujících
 • přestupu, změně oboru vzdělávání a přerušení vzdělávání podle § 66 a § 97
 • opakování ročníku podle § 66 odst.7 a § 97 odst.8
 • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy podle § 31
 • uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100

Podle § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, se lze proti těmto rozhodnutím odvolat prostřednictvím ředitele školy k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (vyjma rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání).
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání lze podat do 8 dnů od doručení rozhodnutí (dle § 60 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb.) prostřednictvím ředitele školy k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.


Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své funkce řídí
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,  v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,  v platném znění
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků,  v platném znění
 • Vyhláška č.177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů,  v platném znění
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,  v platném znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,  v platném znění
 • Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem,  v platném znění
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,  v platném znění
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách,  v platném znění
 • Zásady vztahů kraje k příspěvkových organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem,  v platném znění

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
 • Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností
  od 21. 2. 2017 příspěkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled, které schvaluje její zřizovatel.
 • Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavovan plán na kalendářní rok.
 • Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Směrnice ředitelky školy o svobodném přístupu k informacím