Informace k pronájmu
  1. Na základě objednávky, kterou zašlete datovou schránkou nebo poštou, bude připravena smlouva
  2. Termín pro objednávku je aspoň 14 dní před konáním akce


Vyplněný formulář zašlete do datové schránky školy, na e-mail skolspec@skolspec.cz, poštou, příp. doručte osobně do podatelny školy.


Podstránky: