Život je dost hektický, nauč se být praktický! Praktická škola jednoletá se spoustou kamarádů je pro tebe ta správná volba.78-62-C/01 Praktická škola jednoletá (jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Po ukončení studia se můžeš v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství).


Co se u nás naučíš:
  • osvojit si manuální dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života,
  • základním činnostem v kuchyni, v ručních pracích, v zahradnictví a v rodinné výchově,
  • vzdělávat se v klidném a podnětném prostředí, které respektuje individualitu žáka,
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,
  • dodržovat stanovené předpisy na pracovišti,
  • dbát na kvalitu své práce,
  • nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

Praktická cvičení navazují na teoretické vyučování a jsou součástí odborných předmětů. Probíhají v odborných učebnách školy a na školní zahradě.