Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Číslo výzvy: Výzva č. 02_16_035

Příjemce: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace


Název projektu: Vzdělávání pro život 3

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006010

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 802 019,- Kč


Cíle projektu
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů, učitelů odborného výcviku a asistentů pedagoga, prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vzájemná výměna zkušeností a spolupráce mezi pedagogy různých SŠ
  • spolupráce s odborníky z praxe
  • podpora pedagogů prostřednictvím stáží ke zvyšování kvality práce při vzdělávání a výchově žáků
  • prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků pomocí tandemové výuky
  • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem jejich doučováním
  • podpora podnikavosti žáků

Vybrané šablony, které budou realizovány na naší škole

III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin

III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

III/2.9 Tandemová výuka na SŠ

III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŚ

III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŚ

III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma


Manažer projektu: Ing. Jitka Popovičová