Praktická škola dvouletá je pro tebe ta správná volba. Přidej se k nám na cestu za poznáním a zábavou.78-62-C/02 Praktická škola dvouletá (jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Po ukončení studia se můžeš v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při jednoduchých pracovních činnostech v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství) nebo v chráněných dílnách.


Co se u nás naučíš:
 • dodržovat právní předpisy z oblasti BOZP, hygienické předpisy a předpisy požární ochrany
 • používat osobní ochranné pracovní prostředky podle prováděných činností
 • spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí
 • dodržovat stanovené normy a předpisy
 • pracovat podle instrukcí nebo návodu, případně za pomoci druhé osoby, pracovat v souladu s technologickými postupy
 • zvolit vhodné materiály, vybrat a použít správné pracovní nástroje, pomůcky a technické vybavení podle vykonávané
  pracovní činnosti – ruční práce, příprava pokrmů; pěstování a péče o pokojové a zahradní rostliny
 • zkontrolovat a zhodnotit kvalitu své vykonané činnosti
 • znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční i společenské ohodnocení
 • posuzovat v pracovním procesu prováděné činnosti z pohledu jejich vlivu na životní prostředí
 • nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami s ohledem na životní prostředí

Praktická cvičení navazují na teoretické vyučování a jsou součástí odborných předmětů. Praktická cvičení probíhají v odborných učebnách školy a na školním pozemku.