Splň si svůj sen. Staň se učitelkou v mateřské škole.


 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Po ukončení studia se můžeš uplatnit jako učitel mateřské školy nebo jako vychovatel či pedagog volného času ve školských zařízeních. Uplatníš se také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

U nás se naučíš
 • připravovat a realizovat výchovně vzdělávací práce pro skupiny dětí a provádět jejich evaluaci
 • zohledňovat individuální zvláštnosti a subjektivní potřeby svěřených dětí, stejně jako objektivní podmínky, ve kterých bude výchovně vzdělávací činnost realizována
 • chápat a systematicky rozvíjet vrozené i získané dispozice dětí
 • vést děti ke zdravému způsobu života a umožňovat jim co nejvíce pohybu ve zdravém přírodním prostředí
 • rozvíjet u dětí pozitivní sociální vztahy, jejich hodnotovou orientaci a vést je k prosociálnímu jednání
 • vytvářet pro děti bezpečné, důvěryhodné a podnětné prostředí, podporující výchovně vzdělávací práci
 • řídit učební/zájmovou činnost, analyzovat pedagogické problémy, navrhovat, zdůvodňovat a argumentovat jejich řešení
 • ovládat základní činnosti (např. hudební, výtvarné, dramatické aj.) přiměřené věku dětí a využívat vlastních dispozic v těchto oblastech
 • být schopen sebereflexe a celoživotního profesního rozvoje
 • zvládat techniky komunikace s rodiči nebo institucemi
 • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Součástí vzdělávání je učební praxe. S tímto předmětem úzce souvisí odborná praxe, která probíhá na pracovištích sociálních partnerů školy (zařízení předškolního a zájmového vzdělávání) v délce 10 týdnů.

Podmínkou pro studium daného oboru je platný zdravotní průkaz.

 

Video ukázka – gymnastistická sestava

Video ukázka – přijímací zkoušky z hudební výchovy