Není ti lhostejný život lidí, kteří potřebují pomoc? Jsi citlivý k osudům druhých? Pomáhej!


75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny)

Dálková forma vzdělávání
Konzultace probíhají každé úterý od 12:45 do 18:30 hodin


Uplatníš se jako pracovník v sociálních službách v různých ambulantních, pobytových zařízeních a v terénních službách při poskytování sociální pomoci klientům. Můžeš získat odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Obsahem vzdělávání jsou také odborné vědomosti a dovednosti zaměřené na problematiku příslušníků národnostních menšin na území ČR a způsob práce vedoucí k integraci a nekonfliktnímu soužití těchto menšin v občanské společnosti.


U nás se naučíš
  • podílet se na zajišťování sociálních služeb
  • poskytovat přímou pomoc klientům sociálních služeb
  • provádět základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného časposkytovat klientům minorit sociální služby se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení nebo na reintegraci již vyloučených jednotlivců, skupin či komunit
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
  • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Součástí vzdělávání je učební praxe.
Na tento předmět navazuje odborná praxe, která probíhá na pracovištích sociálních partnerů školy (zařízení poskytovatelů sociálních služeb a zařízení pro děti do tří let) v délce 100 hodin.

Podmínkou pro studium daného oboru je na základě vyhlášky MZ č. 537/2006 povinné očkování proti žloutence typu B a platný zdravotní průkaz.