Informace

Studium

SkolSpec.cz / Informace / Úřední deska školy

Úřední deska školy


Zřizovatel


 • Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava
 • právní forma: kraj, IČ: 70890692

Název:


Sídlo

 • 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba
 • IČ:  13644319 , DIČ: CZ - 13644319 (škola je plátcem DPH)
 • E-mail:  skolspec@skolspec.cz
 • Datová schránka (ID DS):   9sjfcqr

Škola sdružuje:

 • Střední škola: IZO 013 644 319
 • Domov mládeže: IZO 108 034 232
 • Školní jídelna: IZO 108 034 267

Odloučená pracoviště:

 • Čs. legií 42, 742 83 Klimkovice,   tel.: 556 420 774
 • U Hrůbků 115, 709 00 Ostrava-Nová Ves

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace:

 1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.
 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
 • Poskytuje střední vzdělání.
 • Poskytuje střední vzdělání s výučním listem.
 • Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších  odborných škol, zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování, vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.
 • Zabezpečuje stravování žáků a studentů.
 • Zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace.

Statutární orgán organizace:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel je také dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správním orgánem a oprávněnou úřední osobou.
Ředitel jedná jménem organizace, navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.


Vedení střední školy

 • Ing.Radovan Maresz, ředitel
  - jmenován do funkce MŠMT s účinností od 1.10.2000 a potvrzen ve funkci Radou
    Moravskoslezského kraje s účinností od 31.5.2001
  - pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje § 164 a § 165 zákona č.561/2004 Sb., o
    předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Mgr. Dáša Pilichová, statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování
 • Mgr. Jiří Gilar, zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování
 • Mgr. Lenka Zapletalová, zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování
 • Mgr. Richard Mráček, zástupce ředitele pro praktické vyučování
 • Mgr. Jaromíra Krnáčová, vedoucí ekonomického úseku
 • Bronislava Magerová, vedoucí vychovatel
 • Ing. Michal Šimíček, vedoucí správy majetku

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy

Ředitel Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v těchto případech:

 • přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku dle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu dle § 18,

 • přijetí ke vzdělávaní ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole dle § 93 a následujících,

 • přestupu, změně oboru vzdělávání a přerušení vzdělávání podle § 66 a § 97,

 • opakování ročníku podle § 66 odst.7 a § 97 odst.8,

 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání podle § 123 odst.4,

 • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy podle § 31,

 • uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a § 100.

Podle § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, se lze proti těmto rozhodnutím odvolat prostřednictvím ředitele školy k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (vyjma rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání).
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání lze podat do 8 dnů od doručení rozhodnutí (dle § 60 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb.) prostřednictvím ředitele školy k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své funkce řídí:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  v platném znění

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,  v platném znění

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,  v platném znění

 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků,  v platném znění

 • Vyhláška č.177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů,  v platném znění

 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,  v platném znění

 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,  v platném znění

 • Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem,  v platném znění

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění

 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,  v platném znění

 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách,  v platném znění

 • Zásady vztahů kraje k příspěvkových organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem,  v platném znění


Rozpočet a střednědobý výhles rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností
od 21. 2. 2017 příspěkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavovan plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.


Povinně zveřejňované údaje o škole


Směrnice ředitele o svobodném přístupu k informacímKontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí