Informace

Studium

SkolSpec.cz / Menu / Vzdělávání / Praktické vyučování

Praktické vyučování


Členění praktického vyučování

 • odborný výcvik
 • učební praxe
 • odborná praxe
 • cvičení

Odborný vycvik

Odborný výcvik je realizován v rámci vyučovacího předmětu - v rozsahu stanoveném týdenním rozvrhem vyučovacích hodin.
Vyučování předmětu odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy, školských zařízeních a na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s příslušným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu odborného výcviku a podmínkách pro jeho konání v rozsahu stanoveném v § 65 zákona č. 561/2004 Sb. a § 12 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb.
Odborný výcvik ve škole nebo školském zařízení vyučuje učitel odborného výcviku.
Na pracovištích fyzických nebo právnických osob se provádí za vedení a dozoru pověřených zaměstnanců této fyzické nebo právnické osoby – instruktorů. Instruktor vede současně nejvýše tři žáky.

Učební praxe

Učební praxe je realizována v rámci vyučovacího předmětu - v rozsahu stanoveném týdenním rozvrhem vyučovacích hodin.
Vyučování předmětu učební praxe probíhá v odborných učebnách školy, školských zařízeních a na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu učební praxe a podmínkách pro její konání v rozsahu stanoveném v § 65 zákona č. 561/2004 Sb. a § 12 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb.
Učební praxi ve škole nebo školském zařízení vyučuje učitel praktického vyučování nebo učitel odborných předmětů. Na pracovištích fyzických nebo právnických osob může být prováděna i za vedení a dozoru zaměstnanců této fyzické nebo právnické osoby – instruktorů.

Odborná praxe

Odborná praxe je prováděna v rozsahu stanoveném týdenním rozvrhem vyučovacích
hodin.
Souvislá odborná praxe je prováděna v rozsahu dvou až čtyř týdnů souvisle. Může probíhat i rozděleně - obvykle v rámci časové rezervy stanovené učebními dokumenty.
Souvislou odbornou praxi vykonávají žáci ve škole, školských zařízeních a na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu odborné praxe a podmínkách pro její konání v rozsahu stanoveném v § 65 zákona č. 561/2004 Sb. a § 12 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb.
Odbornou praxi ve škole nebo školském zařízení vyučuje učitel praktického vyučování nebo učitel odborných předmětů.
Na pracovištích fyzických nebo právnických osob může být prováděna i za vedení a dozoru zaměstnanců této fyzické nebo právnické osoby – instruktorů.

Cvičení

Cvičení je praktickou částí vyučovacího předmětu. Rozsah je stanoven v učebním plánu počtem týdenních vyučovacích hodin. Vyučování je prováděno v odborných učebnách školy učiteli odborných předmětů nebo učiteli praktického vyučování.


Dle ustanovení § 26 zákona č. 561/2004 Sb. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe trvá 60 minut. Rámcový vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny spojovat nebo dělit.
Dle ustanovení § 13 vyhlášky č.13/2005 Sb. Dopolední vyučování ve vyučovacím dni začíná nejdříve v 7 hodin a odpolední vyučování končí nejpozději ve 20 hodin. V odůvodněných případech může ředitel školy určit počátek dopoledního vyučování žáků druhých, třetích a čtvrtých ročníků od 6 hodin a konec odpoledního vyučování ve 22 hodin. Po druhé hodině odborného výcviku konaného ve škole nebo školském zařízení se zařazuje přestávka v délce 25 minut. Pokud žáci konají odborný výcvik nebo odbornou praxi na pracovištích fyzických nebo právnických osob, mají přestávky shodné s jejich zaměstnanci v souladu s ustanovením zákoníku práce. Mladistvým musí být přestávka poskytnuta nejdéle po čtyřech a půl hodinách nepřetržité práce. Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacích hodin.
Ve smyslu ustanovení § 79a zákona č.262/2006 Sb. a vyhlášky č.13/2005 Sb., které se vztahuje na žáky v odborném výcviku je stanoven vyučovací den pro žáky v prvním ročníku na 6 vyučovacích hodin. Ve vyšších ročnících je stanoven vyučovací den na 7 vyučovacích hodin denně. při praktickém vyučování na základě § 65 odst. 3 školského zákona je stanoven počet hodin praktického vyučování v denní formě vzdělávání 1. – 4.ročníků – max. 7 hodin denně. Celkový počet vyučovacích hodin u E oborů je stanoven v prvním ročníku na 18 týdně, a ve vyšších ročnících na 21 hodin týdně. Celkový počet vyučovacích hodin u H oborů je stanoven v prvním ročníku na 30 týdně, a ve vyšších ročnících na 35 hodin týdně.


Požadavky na bezpečnost a zdraví při práci a hygienu práce

Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve výchovně vzdělávacím procesu z požadavků a právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Požadavky vybrané z těchto přepisů se musí vztahovat k výkonu konkrétních činností, které jsou obsahem praktického vyučování a musí být doplněny o informace o rizicích možných ohrožení života a zdraví, kterým jsou žáci při praktickém vyučování vystaveni, včetně informace o opatřeních na ochranu před působením těchto rizik.

Prostory pro výuku praktického vyučování musí odpovídat svými podmínkami požadavkům stanoveným vyhláškou č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení a nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ověření jejich znalostí musí být prokazatelné.
Nácvik a procvičování praktických činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška č.288/2003 Sb.).

Odloučená pracoviště školy zajišťující odborný výcvik


Cukrárna
Čs. Legií 42
Klimkovice
tel. 556 420 774

Cukrář, Pekař, Potravinářská výroba - Cukrářské práce

U Hrůbků 115
Ostrava – Nová Ves
tel. 596 611 939

Zahradnické práce,
Zahradnické práce - Pěstování a aranžování květin

 
____________________________________________________________________________________________________

Seznam soc. partnerů školy, kde probíhá praktická výuka

Gastronomie

 • Hotel Park Inn Ostrava
 • Clarion Congress Hotel Ostrava
 • Restaurace. Adagio
 • Restaurace Třebovický mlýn
 • Restaurace Palata
 • Restaurace Sareza Aura
 • Restaurace Pod Muzeem
 • Restaurace "U radnice"
 • DD Slunečnice
 • DD Kamenec
 • DD Sluníčko

Obchod

 • TESCO Stores CR a.s.
 • Hypermarket TESCO

Cukrářské a pekařské obory

 • PENAM, a.s., provozovna Martinov
 • Cukrářská výrobna, O-Fifejdy
 • HAM Velká Polom
 • Cukrárna Karolína
 • Cukrárna Verona
 • Cukrářská výrobna Miluška
 • Pekaři a spol.

Zahradnické a pečovatelské obory

 • Aqua Klim, s..r.o.Sanatoria Klimkovice
 • Domov pro seniory Slunečnice
 • Střední zahradnická škola Ostrava
 • Zahradnictví Poruba, s.r.o.


Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí