Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK přírodních věd 2011-2012

PK přírodních věd 2011-2012


Akce PK přírodních věd ve šk. roce 2011/2012


Matematika

Výuka matematiky probíhá ve všech oborech vzdělání v každém ročníku podle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které jsou zpracovány na základě rámcových vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělání.
Matematika je v tomto školním roce jedním z povinně volitelných předmětů společné části maturitní zkoušky ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou.

Seminář z matematiky

Seminář z matematiky je zařazen do učebních plánů v ŠVP oborů vzdělání Hotelnictví, Hotelnictví a turismus, Obchodník, Elektrotechnika a Informační technologie. Předmět je povinně volitelný a připravuje žáka k maturitní zkoušce z matematiky. Obsah předmětu vychází z Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – matematika – základní úroveň obtížnosti. Katalog vymezuje požadavky k maturitní zkoušce, obsahuje příklady testových úloh s výsledky a je vyvěšen na stránkách www.novamaturita.cz.

Fyzika, Chemie, Biologie, Ekologie

Tyto všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle ŠVP v prvních ročnících všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vzdělání s výučním listem Cukrář, Pekař a Kuchař – číšník – příprava jídel.
V rámci výuky předmětu ekologie se žáci účastní vzdělávacích ekologických programů (VITA, ČSOP) a exkurzí (OZO Ostrava, ČOV Ostrava, festival ekofilmů).
Škola je zapojena do projektu Recyklohraní, který probíhá pod záštitou MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Škola je také zapojena do projektu EKOPOLIS - přemýšlíme o městě. Cílem projektu je vytvořit atraktivní stolní didaktickou hru, kde každý hráč představuje starostu, jehož snahou je vybudovat fungující městečko v souladu s principy tzv. udržitelného rozvoje. Hra rozvíjí i občanské vědomí žáků a motivuje žáky k aktivní účasti na životě v občanské společnosti.
U příležitosti jarních brigád se žáci naší školy zapojují do projektu firmy Jelínek -Trading s.r.o. ve Zlíně „Pomozme přírodě“. Žáci sbírají odpadky v okolí školy do plastových pytlů, které dodává firma. Žáci se tak aktivně podíleli na vyčištění alespoň kousku přírody.

Zeměpis cestovního ruchu

Odborný předmět zeměpis cestovního ruchu se vyučuje podle ŠVP ve třetím a čtvrtém ročníku v oborech vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví a Hotelnictví a turismus. Výuka probíhá převážně v multimediálních učebnách, které jsou vybavené interaktivními tabulemi ActivBoard a SmartBoard. Hlavní formou výuky jsou prezentace, které si vyučující připravuje v prezentačních programech MS PowerPoint a ACTIVstudio Professional Edition. V rámci tohoto předmětu žáci také vypracovávají seminární práce.

 Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí