Informace

Studium

PK přírodních věd 2017 - 2018


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK


Předseda předmětové komise:

Ing. Popovičová Jitka


Členové komise:

Ing. Bařáková Iveta
Ing. Brůnová Kateřina
Ing. Hercíková Vladimíra
Ing. Hřivnová Leona
Ing. Lukačíková Pavlína
Ing. Misková Kateřina
Mgr. Němečková Věra
Ing. Puffová Karla
Mgr. Sedlačíková Eva
Mgr. Tesarčíková Šárka
Mgr. Teuerová Kateřina
Mgr. Vašutová Věra
Mgr. Vysocká Taťána
Mgr. Lenka Zapletalová


Matematika

Výuka matematiky probíhá ve všech oborech vzdělání v každém ročníku podle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které jsou zpracovány na základě rámcových vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělání.

Matematika je v tomto školním roce jedním z povinně volitelných předmětů společné části maturitní zkoušky ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou, proto byl v těchto třídách navýšen počet hodin matematiky na 3 hodiny týdně v každém ročníku (v oboru vzdělání Informační technologie ve 3. a 4. ročníku na 4 hodiny týdně).

Seminář z matematiky

Seminář z matematiky je zařazen do učebních plánů v ŠVP pro 4. ročníky oborů vzdělání Hotelnictví a turismus a Informační technologie. Předmět je povinně volitelný a připravuje žáky k maturitní zkoušce z matematiky. Obsah předmětu vychází z Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – matematika. Katalog vymezuje požadavky k maturitní zkoušce, obsahuje příklady testových úloh s výsledky a je vyvěšen na stránkách www.novamaturita.cz.

Fyzika, Chemie, Biologie, Ekologie

Všechny tyto předměty se vyučují podle ŠVP v prvních ročnících všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou. V oborech vzdělání s výučním listem Cukrář, Pekař a Kuchař – číšník – příprava jídel se v prvním ročníku vyučuje fyzika, chemie, biologie a v druhém ročníku ekologie. V oboru středního vzdělání Obchodní škola se vyučuje Biologie a Ekologie v 1. ročníku.

V rámci výuky předmětu ekologie se žáci účastní vzdělávacích ekologických programů ČSOP a exkurzí (OZO Ostrava, ČOV Ostrava, festival ekofilmů, terénní programy).

Zeměpis cestovního ruchu

Odborný předmět zeměpis cestovního ruchu se vyučuje podle ŠVP ve třetím a čtvrtém ročníku v oboru vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví a turismus. Výuka probíhá převážně v multimediálních učebnách, které jsou vybavené interaktivními tabulemi ActivBoard a SmartBoard. Hlavní formou výuky jsou prezentace, které si vyučující připravuje v prezentačních programech MS PowerPoint a ACTIVstudio Professional Edition. V rámci tohoto předmětu žáci také vypracovávají seminární práce.


Akce PK přírodních věd 2017/2018


7. 2. 2018

ZPRÁVA - GEOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

Ve čtvrtek 2. února 2018 se konal na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity již tradiční 23. ročník semináře pro učitele geografie základních a středních škol pod názvem „Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede“
Náplní semináře byly přednášky a prezentace geografů na tato témata:
· Prezentace učebnice Hospodářský zeměpis (prof. Vladimír Baar)
· Jak jsou krajiny Kazachstánu, Patagonie a Krymu ovlivněny globální změnou klimatu? (doc. Jan Hradecký)
· Rwanda očima geografa (Mgr. Jan Macháček)
Seminář nabídl možnost vzdělání, rozšíření obzorů, ale také společenské setkání geografů z celého kraje.


2. 10. 2017

GEOGRAFICKÁ EXKURZE V BRUSELU

Ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2017 se Mgr. Věra Němečková zúčastnila spolu s dalšími geografy z Ostravska zeměpisné exkurze do Belgie. V rámci exkurze navštívila historické centrum hlavního města Brusel, Evropský parlament, Parlamentárium, Dům evropských dějin, velvyslanectví České republiky v Bruselu kde účastníci diskutovali v rámci Semináře k zapojení České republiky do Evropských struktur a také město se středověkým rázem a architekturou Bruggy.

Mgr. Věra Němečková
 Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí