Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK přírodních věd 2015-2016

PK přírodních věd 2015-2016


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda předmětové komise:

Mgr. Lenka Zapletalová

Členové komise:

Ing. Bařáková Iveta
Ing. Hercíková Vladimíra
Ing. Hřivnová Leona
Ing. Lukačíková Pavlína
Ing. Misková Kateřina
Mgr. Němečková Věra
Ing. Popovičová Jitka
Ing. Puffová Karla
Mgr. Sedlačíková Eva
Mgr. Tesarčíková Šárka
Mgr. Vašutová Věra
Mgr. Vysocká Taťána


Matematika

Výuka matematiky probíhá ve všech oborech vzdělání v každém ročníku podle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které jsou zpracovány na základě rámcových vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělání.
Matematika je v tomto školním roce jedním z povinně volitelných předmětů společné části maturitní zkoušky ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou, proto byl v těchto třídách navýšen počet hodin matematiky na 3 hodiny týdně v každém ročníku.

Seminář z matematiky

Seminář z matematiky je zařazen do učebních plánů v ŠVP oborů vzdělání Hotelnictví a turismus a Informační technologie. Předmět je povinně volitelný a připravuje žáka k maturitní zkoušce z matematiky. Obsah předmětu vychází z Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – matematika. Katalog vymezuje požadavky k maturitní zkoušce, obsahuje příklady testových úloh s výsledky a je vyvěšen na stránkách www.novamaturita.cz.

Fyzika, Chemie, Biologie, Ekologie

Všechny tyto předměty se vyučují podle ŠVP v prvních ročnících všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou. V oborech vzdělání s výučním listem Cukrář, Pekař a Kuchař – číšník – příprava jídel se v prvním ročníku vyučuje fyzika, chemie, biologie a v druhém ročníku ekologie.
V rámci výuky předmětu ekologie se žáci účastní vzdělávacích ekologických programů ČSOP a exkurzí (OZO Ostrava, ČOV Ostrava, festival ekofilmů, terénní programy).

Zeměpis cestovního ruchu

Odborný předmět zeměpis cestovního ruchu se vyučuje podle ŠVP ve třetím a čtvrtém ročníku v oborech vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví a Hotelnictví a turismus. Výuka probíhá převážně v multimediálních učebnách, které jsou vybavené interaktivními tabulemi ActivBoard a SmartBoard. Hlavní formou výuky jsou prezentace, které si vyučující připravuje v prezentačních programech MS PowerPoint a ACTIVstudio Professional Edition. V rámci tohoto předmětu žáci také vypracovávají seminární práce.


Akce PK přírodních věd 2015/2016


2. 5. 2016

EXKURZE OZO OSTRAVA

Ve dnech 6.4. a 28.4. 2016 se třídy HT1 a C2 zúčastnily exkurze do společnosti OZO Ostrava s.r.o., která se zabývá odvozem a zpracováním odpadu. Žáci se zúčastnili přednášky s promítáním 3D filmu: „Kde končí odpady“, kde porovnávali klady a zápory různých způsobů nakládání s odpady. Žáci se do programu aktivně zapojili - byli rozděleni do družstev a plnili různé úkoly.

Mgr. Taťána Vysocká


2. 5. 2016

ALGEBRA TILES – MNOHOČLENY JAKO STAVEBNICE

25. 4. 2016 proběhl akreditovaný seminář „Algebra tiles – mnohočleny jako stavebnice“, který pořádala vzdělávací agentura Descartes v Olomouci. Zájemci se seznámili s tím, jak se dají výrazy s proměnnými učit snadno a zábavně pomocí stavebnice Algebra tiles, kde jsou jednotlivé členy výrazu reprezentovány graficky. Tuto stavebnici lze využít také pro výuku lineárních a kvadratických rovnic.

Ing. Jitka Popovičová, Ing. Iveta Bařáková


26. 4. 2016

„POŘADY POD HVĚZDNOU OBLOHOU PLANETÁRIA“

8. 4. 2016 se konal v Planetáriu v Ostravě seminář pro učitele „Pořady pod hvězdnou oblohou planetária“. Účastníkům semináře se představila vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury ESERO, která je seznámila se svými kurzy: „Náměty a experimenty k vesmíru“ a „Experimenty se světlem“. Seminář byl zakončen 3D projekcí filmu Přírodní výběr.

Ing. Jitka Popovičová, Ing. Iveta Bařáková


13. 2. 2016

KONFERENCE „DVA DNY S DIDAKTIKOU MATEMATIKY“

Ve dnech 11. a 12. 2. 2016 měli členové PK přírodních věd možnost zúčastnit se konference „Dva dny s didaktikou matematiky“, která probíhala v Praze na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Konference byla určena pro všechny učitele matematiky všech typů a stupňů škol. Jako každoročně byla zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematiky a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky. V rámci konference byly v nabídce i otevřené hodiny matematiky na různých typech škol.
Součástí konference byly dvě přednášky – „Učitel je vždy vidět“- (prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová) a „Radost z matematiky“- (prof. RNDr. Milan Hejný, Ph.D.).

Mgr. Lenka Zapletalová


6. 2. 2015

VÝUKOVÝ PROGRAM EVOLUCE

Dne 7. ledna 2016 se třída SČ1.B zúčastnila v rámci předmětu Biologie výukového programu „Evoluce“, který se konal v areálu ZOO Ostrava. Program byl sestaven ze dvou částí – v první části se žáci v učebně dozvěděli, proč a jak evoluce probíhá. Poté se všichni přemístili do Pavilonu Evoluce, kde si prohlédli významné živočišné druhy z hlediska evoluce.

Mgr. Taťána Vysocká


8. 9. 2015

ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ TEST Z MATEMATIKY

Dne 6. 10. 2015 měli žáci 4. ročníků denního studia a 5. ročníku dálkového studia možnost vyzkoušet si ilustrační maturitní test z matematiky. Jedná se o žáky, kteří uvažují o volbě maturitní zkoušky z matematiky v tomto školním roce. Zúčastnilo se pět žáků. Nejúspěšnější z nich získal 18 bodů.

Mgr. Lenka Zapletalová
 
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí