Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK českého jazyka a literatury 2014-2015

PK českého jazyka a literatury 2014-2015


16. 4 . 2015

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Dne 15.4.2015 uspořádala PK CJL pro žáky školy filmové představení v kině LUNA. Rodinná komedie s názvem Jak jsme hráli čáru byla zaměřena na mladší diváky, neboť podstatnou část postav tvořily ve filmu právě děti. Děj filmu se odehrával v polovině 60.let minulého století v malé vesnici na Slovensku. Tam žil chlapec-hlavní hrdina filmu - spolu se svými prarodiči, protože jeho rodiče emigrovali do Rakouska. Žáci tak měli možnost shlédnout tehdejší totalitní dobu očima hlavního hrdiny a tím zároveň plnil film pro naše žáky vzdělávací funkci.
PaedDr. I.Hotová


30. 3. 2015

BÁSNÍCI NA NAŠÍ ŠKOLE

Už na akademii zaznělo, že je obecně známým faktem, že mezi lidmi je více oblíbena próza - romány, povídky, pohádky. Poezie bývá často Popelkou ve světě komerce a konzumu bestsellerů, které jsou akční, dobrodružné, děsivé, tajuplné či prostě braky. Přesto však poezie má mezi žáky naší školy své příznivce, protože i na letošní výzvu předmětové komise českého jazyka a literatury, aby se přihlásili se svou tvorbou žáci - žákyně, kteří mají zájem publikovat své verše v Almanachu žákovské a studentské poezie města Ostravy, se nám přihlásili kromě ,,stálic", jakými jsou Tomáš Fiurášek, Jarda Fešar či Pascal Maxwell Veličková, i další zájemci - či spíše zájemkyně. Tento fakt s potěšením vítáme.
Poezie vyžaduje pozorného, empatického čtenáře, který je ochoten nechat na sebe působit sílu a kouzlo veršů, a my věříme, že se mezi návštěvníky našich vebovek najdou právě takoví, kteří si se zájmen přečtou verše našich autorů. Budeme jim držet palce, aby komise, která vybírá do letošního almanachu žákovské a studentské poezie příspěvky, našla v jejich verších zalíbení a zařadila je mezi ty příspěvky, které budou publikovány. My za naši komisi jim fandíme a otiskujeme v naší sekci ukázky z jejich tvorby.

Mgr. Ludmila Kofroňová

Povídání s Tomášem Fiuráškem (žákem školy) o poezii

Básně našich žáků


26. 2. 2015

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE 2014/2015 - 41. ROČNÍK

Dne 9.12.2014 uskutečnila předmětová komise ČJL školní kolo Olympiády v českém jazyce. Tato soutěž se pořádá na naší škole každoročně a má již dlouholetou tradici. Naši žáci byli zařazeni do II. kategorie, která byla určena žákům l.- 4. ročníků středních škol, 5.- 8.ročníků osmiletých gymnázií a 3.- 6.ročníků šestiletých gymnázií. Školního kola se zúčastnilo celkem 21 žáků a žákyň, a to pouze z maturitních tříd prvního až čtvrtého ročníku. Zadání olympiády pro soutěžící je jednotné pro celé území České republiky a bylo škole zasláno z Národního institutu pro další vzdělávání v Praze . Obsahovalo mluvnickou i slohovou část. Organizací soutěže a jejím vyhodnocením byly pověřeny PaedDr. Hotová, Mgr. Stachoňová a Mgr. Sosnová. Na prvním místě se umístila Denisa Zavilová ze třídy HT4, která rovněž reprezentovala naší školu v okresním kole této olympiády. Okresní kolo se konalo dne 13.2.2015 za účasti 48 soutěžících z ostravských středních škol a gymnázií. V této silné konkurenci se naše žákyně umístila na 19.-22. místě, za což jí patří naše pochvala.

PaedDr. Ivana Hotová


2. 2. 2015

SEMINÁŘ

Vyučující předmětu Český jazyk a literatura se průběžně vzdělávají na seminářích v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Dne 10. 12. 2014 se Mgr. Šárka Laštíková a Mgr. Ludmila Kofroňová zúčastnily vzdělávacího programu s názvem Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení.
Celá akce byla pro vyučující Českého jazyka a literatury velkým přínosem.
Účastníci obdrželi osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

ILUSTRAČNÍ DIDAKTICKÝ TEST Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Studenti maturitních ročníků měli možnost si vyzkoušet dne 13. 11. 2014 ilustrační
didaktický test z českého jazyka a literatury a ověřit si tímto způsobem své znalosti
a dovednosti.

Mgr. Šárka Laštíková


26. 1. 2015

VÍTĚZNÉ PRÁCE  ŠKOLNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE


22. 1. 2015

AKCE PK ČJL ZA PRVNÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

Předmětová komise Českého jazyka a literatury uspořádala v prvním pololetí tradiční akce - a to školní literární soutěž, tentokrát byla vyhodnocena na slavnostní školní akademii u příležitosti 50. výročí založení školy. Akademie se konala 4.12.2014 ve školním kinosále.

Na akademii připravila PK CJL recitační pásmo z tvorby žáků - žákyň naší škole (více se dočtete v článku o akademii). Pod patronací Mgr. Kofrońové a Mgr. Kučeji recitovaly Lucie Vybošťoková ze SČ1B, Kamila Martínková ze třídy SČ2A. a Klára Bárová ze třídy SČ4xxx.

V závěru roku před vánoci uspořádala PK ČJL tradiční školní kolo Olympiády českého jazyka.

V polovině prosince dala PK CJL na internetové stránky naší školy informace o revizi ústní maturitní zkoušky, tuto revizi iniciovalo CERMAT. Domníváme se, že revize ústní maturitní zkoušky je dost podstatná a že by se s novou podobou ústní maturitní zkoušky měli seznámit všichni budoucí i stávající maturanti.

Následující příspěvky se týkají výše uvedených aktivit PK CJL.

Mgr. Ludmila Kofroňová


10. 12. 2014

VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIÁDY ČESKÉHO JAZYKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

Dne 9.12. 2014 se konalo pod patronací PK ČJL již tradičně školní kolo olympiády českého jazyka. Této nelehké soutěže, která měla dvě části - mluvnickou a literární, se zúčastnilo celkem 21 žáků - žákyň naší školy.

Za PK CJL soutěžní práce hodnotili: PaedDr. Hotová
Mgr. Sosnová
Mgr. Stachoňová

Na prvním místě se umístila Denisa Zavilová ze třídy HT4, která se této soutěže účastní již opakovaně.
O druhé místo se podělily dvě soutěžící - Elena Sičová a Veronika Hejtmanová, obě ze třídy SČ3B.
Rovněž na třetím místě se umístily dvě výherkyně, a to Kateřina Ludvíková ze třídy SČ2A a Kateřina Wagnerová ze SČ4B.
Do okresního kola postupuje tedy a naši školu bude reprezentovat Denisa Zavilová.
Slavnostní vyhodnocení se bude konat dne 29. ledna 2014 na učebně 107.PK CJL blahopřeje těm, kteří se umístili na prvních třech místech, a zároveň děkuje všem ostatním, kteří neváhali a zúčastnili se školního kola.

Mgr. Ludmila Kofroňová


8. 12. 2014

BYLI JSME PŘI TOM - REPORTÁŽ O AKADEMII KONANÉ U PŘÍLEŽITOSTI 50. VÝROČÍ SŠ PROFESORA ZD. MATĚJČKA

Je čtvrtek 4. prosince 2014, něco málo po půl jedné a školní kinosál bouří nefalšovaným nadšením. Moderátorky akademie konané u příležitosti 50. výročí založení naší školy paní Mgr. Chovancová a Mgr. Staňková spolu s třídou V4C zvedly diváky i účinkující z lavic. Závěrečné defilé většiny vystupujících by obstálo nejen v lokální televizi. Potlesk doznívá, mnozí diváci působí věrohodně dojatě, nadšení, spokojenost, štěstí - obrovské množství pozitivních emocí na velmi malém prostoru.

Ale pojďme na začátek - v pondělí 1. prosince v deset hodin jsme začali intenzivně skládat střípek po střípku kaleidoskop čísel, který měl být výsledným tvarem naší školní akademie. Jako každý tvůrčí proces i ten náš procházel bouřlivým vývojem kvašení, zrání, uklidnění Všichni účinkující si museli osahat prkna, co znamenají svět, naučit se stát v palbě reflektorů. Bylo třeba zkrotit i vzpurné mikrofony či mikroporty, které mnohdy vydávaly nelíbivé zvuky.

V úterý se počasí rozhodlo vyzkoušet naši "nervoodolnost" - ledová krusta pokryla republiku a zima po dlouhé době ukázala, že technika není rozhodně všespasitelná. Postupně se však spíše doškobrtala, než dostavila většina účinkujících i pedagogů ve funkci osvětlovačů, zvukařů, moderátorů, režisérů, poradců.do kinosálu a šlo se na věc. A program krystalizoval, ve středu čekala všechny zatěžkávající zkouška - dvojitá generálka v podobě dvou představení pro naše žáky.

Myslím, že obě "generálková" představení byla přijata víc než dobře - všichni aktéři programu zráli jako dobré víno, precizovali své výkony a stávali se jistějšími a zdravě sebevědomými. Zcela nepochybně na tom měli zásluhu i diváci - naši žáci, kteří vytvořili skandující, tleskající publikum a to bylo rozhodně povzbuzující pro naše umělce.

Kruh se uzavírá - je čtvrtek, deset hodin dopoledne. Sál je zaplněn, vpředu pozvaní hosté, v zadní polovině poslední várka našich žáků. Pořadí čísel je pevně stanoveno, už žádné výměny - začínáme. Slavnostní úvod patří proslovům, hovoří pan ředitel, vítá všechny, zvláště dcery pana profesora Matějčka - PhDr. Klégrovou a Mgr. Severovou. Krátký projev přednesou i PaedDr Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Moravskoslezského kraje a PhDr. Wenigerová, bývalá náměstkyně hejtmana pro odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Paní doktorka Klégrová si vzala také slovo - hovoří krátce, upřímně, spontánně. Vzpomíná i na svého otce, profesora Matějčka. Velmi nás potěší její přesvědčení, že by se jejímu otci u nás na škole líbilo.

Oficiální část končí a rozjíždí se program. Jednotlivá čísla vtipně a téměř profesionálně moderují paní Mgr. Chovancová a Staňková. Programová paleta je opravdu pestrá - střídají se hudební, dramatická i taneční čísla. Všichni bez výjimky vystupují s plným nasazením a sklízejí zasloužený potlesk. Dětský pěvecký sbor ZŠ J. Valčíka pod vedením naší absolventky paní učitelky Mgr. Vyležíkové připomene nastávající vánoční atmosféru. Vystoupení školního sboru pod vedením Mgr. Pszczolky bylo doplněno brilantním výkonem houslistky Jiřiny Marušákové. Fascinujícím a dojemným zážitkem bylo hudebně recitační pásmo žáků z našeho odloučeného pracoviště K. Pokorného. Jejich nadšení a opojení tancem bylo nakažlivé. Velké ovace sklidil zaslouženě raper Martin Krečmer. Na své si přišli i milovníci současných trendy-tanců - k vidění byl street-dance i oblíbený disco-dance. Zcela profesionální byl taneční výkon Kristiny Hillové.

Určité zklidnění přineslo autorské čtení - recitační pásmo složené z básní žáků naší školy. Mnozí z přítomných si s překvapením uvědomili, že naši žáci píší a tvoří zajímavou poezii. Samotní autoři si po odeznění pásma, které zarecitovaly s nadšením a téměř profesionálně Lucie, Klára a Kamila, užili na jevišti svou chvilku slávy. Krev divákům rozhodně rozproudilo taneční číslo romských žáků oboru Pekař, Kuchař a oboru Sociální činnost.

Před závěrečným finále byly ještě vyhlášeny výsledky soutěží jednotlivých předmětových komisí, které tyto soutěže uspořádaly pro své žáky právě u příležitosti 50. výročí založení naší školy.

Závěr akademie tvoří vlastně úvod této reportáže. Co říci ještě? Dobrá věc se podařila - akademie ukázala, že máme na škole šikovné a kreativní žáky, kteří tancují, zpívají, nebojí se mluvit a recitovat. A to jak žáky bez hendikepu, tak žáky s hendikepem. Tím naše škola plní zcela reálně a smysluplně v praxi myšlenky integrace a inkluze hendikepovaných žáků v rozmanitých činnostech školy.

Paní doktorka Klégrová vystoupila i v závěru. Její slova, že si neumí představit lepší školu pro plnění odkazu jejího otce - profesora Matějčka, jsou na jedné straně povzbuzující, oceňující, ale také zavazující pro nás všechny, kterým na dobrém jménu školy záleží.


Mgr. Ludmila Kofroňová


10. 12. 2014

VYHODNOCENÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE K 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠÍ ŠKOLY

PK CJL vyhlásila v polovině září školní literární soutěž k 50. výročí založení naší školy, přičemž soutěžní témata byla orientována cíleně na problematiku školství.
Soutěže se zúčastnilo 40 žáků - žákyň naší školy, včetně žáků dálkového studia. Zástupci PK CJL vybrali do užšího výběru 20 prací a po nelehkém rozhodování došli k následujícímu rozhodnutí:

Na prvním místě se umístil se svou prací Tomáš Sladčík ze třídy IT4. (Tomáš se pravidelně účastní našich literárních školních soutěží).
Druhé místo obsadila se svou prací Kamila Martínková ze třídy SČ2A. A pomyslnou bronzovou příčku získala Daniela Sokolová ze třídy HT3.
Zajímavých a pěkných prací se tentokrát sešlo více, a proto jsme se rozhodli udělit pochvalu dalším třem pracím našich žákyň. Jsou to:
Veronika Dostálová ze třídy SČ3B, Jiřina Marušáková ze třídy SČ2B a Marcela Svobodová ze třídy DSM2

Slavnostní vyhodnocení se konalo na výroční akademii školy dne 4.12.2014.

Pk ČJL a my všichni blahopřejeme všem výše uvedeným výhercům, zároveň bychom však chtěli poděkovat všem ostatním, kteří věnovali svůj čas a napsali práce, které v naprosté většině vypovídaly o tom, že zadaná témata účastníky oslovila a že vznikly zajímavá, mnohdy velmi osobní zamyšlení.
Doufáme a velmi bychom si přáli, abychom se i příště setkali s takovýmto aktivním přístupem vás - žáků naší školy.


8. 10. 2014

ŠKOLNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ K 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠÍ ŠKOLY

V rámci oslav 50. výročí založení naší školy vyhlásila PK českého jazyka soutěž, která bude vyhodnocena na slavnostní školní akademii.Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí