Informace

Studium

SkolSpec.cz / Menu / ŠKOLA

ŠKOLA


ZŘIZOVATEL:           • Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava
 • právní forma: kraj, IČ: 708906

NÁZEV:SÍDLO:

 • 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba

 • IČ: 13644319 , DIČ: CZ - 13644319 (škola je plátcem DPH)
 • Rezortní identifikátor školy:  600026957
 • IZO :  013644319
 • Bankovní spojení :  ČSOB  341374/0300

 • Naše škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. K nim patří žáci se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním (žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí).
 • Střední škola, jako právnická osoba, sdružuje střední školu, domov mládeže a školní jídelnu.
 • Areál školy je umístěn na okraji města v dobré dostupnosti hromadné dopravy. Je komplexem plně bezbariérových objektů a zařízení s vybavením pro teoretické a praktické vzdělávání, odborný výcvik a výchovu mimo vyučování, kterou tvoří domov mládeže a sportovní areál. Ke sportovnímu areálu patří dvě tělocvičny, posilovna, plavecký bazén a hřiště na plážový volejbal.
 • K vybavení školy patří nejen kmenové učebny, ale také odborné učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií, pro výuky psaní na počítači, gastronomické učebny, učebny pro výuku cizích jazyků, školní restaurace, školní cukrárna, přednáškový sál a odborné dílny.
 • Pro žáky máme připravenou pestrou nabídku oborů středního vzdělání, oborů středního vzdělání s výučním listem a oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě vzdělávání. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek. Pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce škola zřídila v roce 2006 školní poradenské pracoviště, které tvoří školní psycholog, speciální pedagogové, výchovné poradkyně a školní metodik prevence.
 • V oblasti sociálního znevýhodnění věnuje škola pozornost rozšíření nabídky oborů středního vzdělání a středního vzdělání s maturitní zkouškou také pro příslušníky etnických skupin a příslušníky národnostních menšin v denní i dálkové formě vzdělávání, což patří mezi priority Moravskoslezského kraje v oblasti vzdělávání. Na základě doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem zřizovatele škola zřizuje funkce asistenta pedagoga.
 • Vzdělávání je organizováno v běžných třídách, do kterých formou individuální integrace zařazujeme maximálně pět žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a ve třídách speciálních, ve kterých se vzdělává nižší počet žáků, zejména s těžším stupněm postižení.
 • Žáci, zaměstnanci a cizí strávníci se stravují ve školní jídelně. Školní kuchyně, rekonstruovaná v roce 2002, odpovídá platným hygienickým normám a slouží zároveň jako pracoviště odborného výcviku. Žákům a zaměstnancům je také k dispozici školní bufet.
 • Pro zájemce o kulturní činnost jsou k dispozici klubovny, školní knihovna a čítárna.
 • Škola také zajišťuje další služby pro veřejnost jako například společenské akce a rodinné oslavy ve školní restauraci, odborné konference a přednášky v přednáškovém sále, rekvalifikační kurzy ve spolupráci s úřady práce, prodej zahradnických a cukrářských výrobků, aranžování květin.

Veškerou svou činností usiluje naše střední škola o to, aby se stala moderním centrem vzdělávání žáků zdravých a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


 Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí