Informace

Studium

SkolSpec.cz / Informace / Projekty ESF / Moderní prostředí pro moderní vyučování

Moderní prostředí pro moderní vyučování


 • Název operačního programu: Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
 • Číslo a název oblasti podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.2.10 – Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
 • Příjemce: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1123, příspěvková organizace
 • Název projektu: Moderní prostředí pro moderní vyučování
 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.10/11.0012

V listopadu 2008 došlo ke schválení a zároveň zahájení realizace projektu Moderní prostředí pro moderní vyučování na naší škole, pracoviště K. Pokorného 1742, Ostrava – Poruba. Jedná se projekt financovaný z Evropských strukturálních fondů – operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který nám byl schválen jak Ministerstvem školství, tak Moravskoslezským krajem, od něhož budeme po dobu tří let získávat dotační příspěvky v celkové výši 3 133 820,- Kč.

Tyto finanční prostředky již byly použity na vybavení počítačové učebny, zřízení učeben pro ergoterapii, muzikoterapii, arteterapii, dramaterapii, synergickou reflexní terapii. V rámci dalšího zájmového vzdělávání mohou naši žáci využívat těchto speciálních učeben také mimo vyučování v odpoledních hodinách. Současně se mohou aktivně zapojit do kurzu Anglické konverzace pro žáky Praktické školy a žáky Odborného učiliště, do kurzu Fotografie bez bariér – digitální zpracování obrazu ve 21. století.

Další finanční prostředky získané z projektu Moderní prostředí pro moderní vyučování jsou a nadále budou využity na další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, na jejich odborná školení, kurzy, školicí materiály, metodické materiály k edukačním terapiím, sborníky praktických námětů, soubory pracovních listů k prezentacím pro žáky a vzdělávací materiály.


Užší realizační tým pracovníků odpovědných za realizaci projektu

 • Manažer projektu: Mgr. Eva Sedlačíková                                   
 • Projektový asistent: Mgr. Jarmila Volná
 • Projektový koordinátor: Ing. Radovan Maresz
 • Finanční manažer: Lenka Havlíková
 • Finanční konzultant: Anděla Galejová
 • Pedagogický pracovník: Ing. Kateřina Brůnová, Mgr. Michaela Hořínková

Schůzky  užšího realizačního týmu se konají pravidelně jednou měsíčně, podle potřeby jsou svolávány také v kratších časových intervalech.


Širší realizační tým pracovníků

 • Manažer projektu: Mgr. Eva Sedlačíková
 • Projektový asistent: Mgr. Jarmila Volná
 • Projektový koordinátor: Ing. Radovan Maresz
 • Finanční manažer: Lenka Havlíková
 • Finanční konzultant: Anděla Galejová
 • Pedagogický pracovník: Ing. Kateřina Brůnová
 • Lektor zájmového vzdělávání (terap. dílna Ergotrapie): Mgr. Marcela Petrušková
 • Lektor zájmového vzdělávání (terap. dílna Arteterapie 1): Mgr. Svatava Pospíšilová
 • Lektor zájmového vzdělávání (terap. dílna Arteterapie2): Mgr. Eva Dušková
 • Lektor zájmového vzdělávání (terap. dílna Muzikoterapie): Mgr. Zdeňka Křikalová
 • Lektor zájmového vzdělávání (terap. dílna Dramaterapie): Eva Žižková, Miroslava Večerková
 • Lektor zájm. vzděl. (terap. dílna Synergická reflexní terapie): Petra Klukavá
 • Lektor zájmového vzdělávání (kurz Anglická konverzace 1,2): Ing. Kateřina Brůnová
 • Asistent:  Eva Žižková, Miroslava Večerková

Monitorovací zprávy - MPMV udržitelnost projektu


Aktivity projektu a rozvrh zájmového vzdělávání


Zájmové vzdělávání MPMV


Realizované akce projektu


Spolupráce odloučeného pracoviště Karla Pokorného 1742 s Ostravskou univerzitou


Školení pedagogických pracovníků v rámci Projektu „Moderní prostředí pro Moderní vyučování:

 • Kurz muzikoterapie- 20.1.2010, REKVAL Ostrava (1 pedagogický pracovník)
 • Školení ped. pracovníků v oblasti edukační muzikoterapie a Power Pointu,
  tvorba prezentací - 15.2. 2010 (16 pedagogických pracovníků)
 • Školení ped. pracovníků v oblasti edukační muzikoterapie II. Část – 22. 3. 2010 (16 ped. prac.)
 • ICT kurz Příprava prezentací a pracovních listů Power Point – 29.3.2010 (35 ped. prac.)
 • Třídenní školení lektorů dramaterapie (2 pedagogičtí pracovníci) - 23. – 25. 6. 2010
 • Dvoudenní školení pedagogických pracovníků – hotel Terasa Olešná (35 ped. prac.) – 30.-31.8.2010
  Zkušenosti s metodou Instrumentálního obohacování Reuevena Feuersteina
  Účinná intervence u dětí úzkostných, hyperkinetických a dětí s poruchami chování,
  komunikace žák x pedagog
  Muzikoterapie, karaoke – praktická cvičení
  Na pomoc dysfatikům, spolupráce školy a rodiny s handicapovaným dítětem.
 • Jednodenní školení pedagogických pracovníků „Poskytování 1. pomoci“.

Další aktivity:

 • Zájmové vzdělávání v oblastech: ergotereapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, anglická konverzace, Kurz fotografie bez bariér, reflexní synergická terapie
 • Zavádění terapií do vyučování
 • Vypracování metodických materiálů k edukačním terapiím
 • Vypracování podkladů do Sborníku praktických námětů, příkladů, her a cvičení
 • Tvorba prezentací k učivu
 • Vypracování a odevzdání monitorovacích zpráv (čtvrtletně)
 • Průběžný nákup pomůcek pro zájmové vzdělávání
 • Dovybavení terapeutických učeben muzikoterapie (nákup světel a speciálních nástrojů pro muzikoterapii), nákup nábytku do terapeutické místnosti SRT, její vymalování, položení koberce a rozmístění nábytku do terapeutické učebny SRT
 • Exkurze zájmového vzdělávání
 • Vystoupení a výstavy prací žáků zájmového vzdělávání pro rodičovskou veřejnost a žáky spolupracujících škol (ZŠ Heleny Salichové, ZŠ Pokorného, ZŠ Čkalovova, vystoupení pro seniory)
 • Zveřejňování informací o realizaci projektu na web. stránkách školy, měsíčníku PRIO
 • Schůzky užšího a širšího realizačního týmu (pravidelně 1x měsíčně)
   

V Ostravě-Porubě 20. 1. 2011
 
Mgr. Jarmila Volná
Projektový asistent
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí