Informace

Studium

SkolSpec.cz / PK sociálně pedagogických předmětů 2015/2016

PK sociálně pedagogických předmětů 2015/2016


JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ PK

Předseda předmětové komise:

Mgr. Renáta Staňková

Členové komise:

Mgr. Adamčíková Jana
Mgr. Červeňáková Lada
Mgr. Fromeliusová Ludmila
Ing.Hercíková Vladimíra
PaedDr. Hotová Ivana
Mgr. Chovancová Lenka
Mgr. Janoušková Martina
Mgr. Kantorová Pavla
Mgr. Pszczolka Jaroslav
Mgr.Sosnová Soňa
Mgr. Stachoňová Alena
Mgr. Švindrychová Zuzana


Odborná praxe

PK SOC – PED se stala i v letošním školním roce garantem odborné praxe studijních oborů denního studia Sociální činnost a dálkového studia Pedagogika pro asistenty ve školství a Sociální činnost pro národnostní menšiny. Pod vedením učitelů odborných předmětů se praxe realizuje ve školských zařízeních a zařízeních poskytující sociální služby. Délka trvání praxe je různá, podle učebních dokumentů jednotlivých školních vzdělávacích programů a je realizována např. v těchto zařízeních:

Školská zařízení:

 • MŠ Čs.exilu 670, Ostrava – Poruba
 • ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava – Poruba
 • Soukromá ZŠ Železárenská, Ostrava – Mariánské Hory
 • Zařízení poskytující sociální služby
 • Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o.
 • Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov
 • Stacionář Třebovice, 5 května 5376/1, Ostrava – Třebovice
 • Domov Na Liščině 342/10, Ostrava-Hrušov
 • Menssana o.s., Ostrava – Poruba
 • RENARKON, o.p.s.
 • Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava-Mor. O.

Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. I. Sekaniny 16/1812, 708 00 Ostrava - Poruba


Akce PK sociálně pedagogických předmětů 2015/2016


26. 5. 2016

Dne 25.5.2016 se Mgr. Lada Červeňáková v prostorách Národního ústavu pro vzdělávání účastnila konzultačního jednání k aktualizaci Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Obsahem jednání bylo rozšíření v tématech násilí páchané žáky na pedagozích a násilí páchané z důvodu jinakosti.


14. 5. 2016

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ

Dne 13.5.2016 navštívili žáci SČ3.A divadelní představení Karls of Ostrava, které se uskutečnilo v klubu Stará Aréna Ostrava. Interaktivní představení bylo zaměřeno na protipředsudkové vzdělávání. Žákyně aktivně reagovaly na možné diskriminační situace, navrhovaly a dramaticky ztvárnily vhodná řešení.

Mgr. Lada Červeňáková


20. 5. 2016

NÁVŠTĚVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

V rámci výuky předmětu učební praxe navštívili žáci SČ1. B v průběhu školního roku zařízení poskytující sociální služby. Cílem exkurzí bylo praktické poznání péče o klienty sociálních služeb např. péče o klienty s postižením nebo péče o klienty se znevýhodněním. V uplynulém období proběhly exkurze v Domově pro seniory Lada, v Domově pro seniory Kamenec, v Domově pro seniory Čujkovova, v Duhovém domě Ostrava, v Bílém nosorožci o.p.s., v Tyfloservisu, v Charitním domě sv. Zdislavy - azylovém domě pro matky s dětmi.

Za umožnění exkurzí děkujeme.

Mgr. Lada Červeňáková


18. 5. 2016

UČEBNÍ PRAXE V DOMOVĚ PRO SENIORY KAMENEC

Ve dnech 29. 2. – 23. 3. 2016 se naši žáci I. ročníku oboru Sociální činnost účastnili učební praxe, která proběhla v Domově pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 71/1056, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava.
Praktická cvičení vedly 2 registrované fyzioterapeutky - paní Lenka Kubíková a paní Kateřina Zemánková, dle domluvy s ředitelem Domova pro seniory Kamenec panem Ing. Jurajem Chomičem, CSc. .
Studenti se prakticky seznámili s postupy přímé péče o osobu klienta. Jednalo se zejména o manipulaci s klientem na lůžku, dopomoc při chůzi, přesuny na vozík a na lůžko, manipulaci s klientem a práci s různými pomůckami a zařízeními.
Spolupráce s Domovem pro seniora Kamenec probíhá již druhým rokem a je pro studenty velice přínosná.

Mgr. Pavla Kantorová


15. 4. 2016

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

Ve dnech 5. – 12. 4. 2016 probíhaly první maturitní zkoušky studijního oboru Sociální činnost, denní formy studia a studijního oboru Pedagogika pro asistenty ve školství, dálkové formy. Jednalo se o praktickou maturitní zkoušku, kde studenti prezentovali své 4 a 5 leté úsilí v nácviku odborných dovedností při práci s klienty v sociálních službách a žáky se speciálně vzdělávacími potřebami ve školských zařízeních. Důraz je kladen na aplikaci získaných vědomostí z odborných předmětů teoretického vyučování a prezentaci odborných dovedností prostřednictvím praktických cvičení, řešení problémových situací a samostatné práce s klientem, žákem, studentem se zdravotním postižením, či sociálním znevýhodněním.
Studentům přejeme mnoho úspěchů i při dalších částech maturitní zkoušky,

Mgr. Renáta Staňková


14. 1. 2016

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY

Dne 13.1.2016 se Mgr. Lada Červeňáková účastnila zasedání pracovní skupiny Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Zasedání se konalo v Praze, Vladislavově ul. č. 4 od 12.00 hod.
Jednání se účastnili zástupci MŠMT, ČŠI, zástupci Ostravské univerzity v Ostravě a zástupci nevládních organizací. Obsahem jednání byla šikana/ rasová šikana ve škole a školských zařízeních. V úvodu zástupkyně ochránkyně lidských práv představila možné uplatnění antidiskriminačního zákona ve škole, dále zástupci MŠMT stručně představili Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. V závěrečné části se k mapování, kontrolní činnosti a řešení šikany vyjádřil náměstek ústředního školního inspektora.
Z diskuze, která následovala, vyplynuly návrhy k opatření proti rasové šikaně:
- ve vztahu k ČŠI: otevřít další možná jednání,
- ve vztahu k MŠMT: doplnit metodické doporučení s přílohou na téma etnická a rasová šikana,
- ve vztahu k vysokým školám: doporučit VŠ čerpání evropských dotací vyhlášených MŠTM ke vzdělávání budoucích pedagogů.


19. 10. 2015

DNY PROTI CHUDOBĚ – SBÍRKA POTRAVIN

10. ročník aktivit Dnů proti chudobě v Ostravě proběhl ve dnech 12. - 16. 10. 2015 u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Společným tématem letošní kampaně bylo: "Odraz chudoby v dnešní společnosti“. Dny proti chudobě pořádala Charita Ostrava, Armáda Spásy a další poskytovatelé sociálních služeb.
Předmětová komise sociálně pedagogických předmětů zorganizovala sbírku pro potravinovou banku v Ostravě a studenti denního i dálkového studia oborů Sociální činnost, Pedagogický asistent a Sociální činnost pro národnostní menšiny přinesli potraviny o celkové váze 45 kg (odpovídající hodnotě 3503,-Kč).

Mgr.Renáta Staňková
 


17. 10. 2015

GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA

Ve dnech 14. – 16. října 2015 se opět konaly Gerontologické dny v Domě kultury, 28. října 124/2556, Ostrava-Moravská Ostrava, kterých se zúčastnily: Mgr. Martina Janoušková, Mgr. Pavla Kantorová.
Ve dnech 14. a 15. října 2015 proběhl PROGRAM PRO ODBORNOU VEŘEJNOST, 16. října 2015 se konal PROGRAM PRO LAICKOU VEŘEJNOST.
Odborná témata týkající se problematiky a nemocí seniorů jsou přínosem pro výuku odborných předmětů oboru Sociální činnost.

Mgr. Pavla Kantorová


2. 10 . 2015

„O POMOCI TĚM, CO BOLÍ DUŠE…“

1. 10. 2015 se žáci třídy SČ4B zúčastnili workshopu s názvem „O pomoci těm, co bolí duše…“
Workshop proběhl u příležitosti kampaně Ostravské týdny duševního zdraví. Během dopoledne se žáci seznámili s organizacemi, které pomáhají duševně nemocným. Součástí akce byla prezentace Mgr. Antonína Lišky z Centra trénování paměti, Bc. Davida Tichého, Dis z Krizového centra, Mgr. Darji Šlahorové ze Spirály a Lucie Tesarčíkové z Mlýnku. Jednalo se o společnosti, které podporují aktivní život lidí s duševním postižením a podporují změny v přístupu k těmto lidem.
V závěru workshopu jsme si mohli prohlédnout Domov Slunovrat, ve kterém akce probíhala a sledovat, jak vypadá pobytová služba pro lidi s duševním onemocněním. Radost nám udělalo setkání s našimi bývalými absolventy, kteří zde pracují a s láskou o duševně nemocné pečují.
Děkuji všem studentům třídy SČ4B za důstojnou reprezentaci naší školy, hojnou účast a všem, které „bolí duše“ přeji hodně sil a štěstí na tolerantní a empatické lidi.

Mgr. Lenka Chovancová


5. 9. 2015

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CENTRA TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI V OSTRAVĚ – PORUBĚ

V pátek 4. 9. 2015 se žáci třídy SČ 3B zúčastnili slavnostního otevření Centra trénování paměti v Ostravě – Porubě. Centrum otevřela nezisková organizace Mens sana. Zařízení se věnuje především lidem s poškozením poznávacích schopností, kteří prožili trauma, jsou po cévní mozkové příhodě nebo trpí duševním onemocněním. Žáci si vyzkoušeli různé metody, které paměť procvičují a seznámili se s různými pomůckami, které terapeuti při práci používají. Doufáme, že se časem Mens saně podaří rozšířit svoji činnost i pro širokou veřejnost.

Mgr. Lenka Chovancová
 
Kontaktní formulář

Jméno:
E-mail:
Telefon:
Předmět:
Text:
ověřovací obrázek
Ověřovací řetězec:
Odesláním zprávy dáváte Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, souhlas se zpracováním
osobních údajů.
(povinné položky jsou označeny hvězdičkou, uvádějte pravdivé údaje)

logo msk
logo_prisp_organizace_MSK
logo MSMT
ramps_png
SINEC logo

Menu zápatí